Algemene voorwaarden 2018

Algemeen

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten voor onze transportactiviteiten / werkzaamheden zijn uitsluitend van toepassing:
* Nationaal wegvervoer: `De Algemene Vervoerscondities 2002` (AVC), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
* Internationaal wegvervoer: `Verdrag betreffende de Overeenkomst tot Internationaal Vervoer van Goederen over de weg` (CMR), waarbij de AVC vervoersvoorwaarden als aanvullend gelden.
* Opslagwerkzaamheden: `De Nederlandse Opslagvoorwaarden, gedeponeerd op 15 november 1995 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.
* Expeditiewerkzaamheden: `De Nederlandse Expeditie Voorwaarden’, gedeponeerd op 1 juli 2004 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda, en Rotterdam, met uitsluiting van artikel 13.
* Warehousing: de Physical Distribution voorwaarden (nieuwste versie), zoals laatstelijk vastgelegd door Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te
Amsterdam en Rotterdam.
* Verticiaal transport: Algemene Voorwaarden Vereniging Verticaal Transport – versie januari 2010 (VVT)
* Exceptioneel transport: Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport (AVET).
* Stuwadoorswerkzaamheden: Algemene Voorwaarden van de vereniging van Rotterdamse Stuwadoors, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 12 Augustus 1976.
* Logistieke Services Voorwaarden (LSV), gedeponeerd door FENEX (de Nederlandse Organisatievoor Expeditie en Logistiek) en TLN (Transport en Logistiek Nederland), ter griffie van de
rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014.
* Aanvullend op bovengenoemde voorwaarden gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te
`s Gravenhage op 2 juli 2002.
Tenzij anders is overeengekomen is de laatste versie van de voorwaarden, waarna hierboven wordt verwezen van toepassing. Op uw verzoek zullen deze voorwaarden kosteloos worden toegezonden. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen prevaleren de algemene voorwaarden van Peters Transport boven de algemene voorwaarden van de opdrachtgever en zijn deze algemene voorwaarden een integraal onderdeel van alle afgesloten of af te sluiten overeenkomsten en uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden.

Tarieven

* De tarieven zijn geldig voor een periode van één jaar gerekend vanaf 01-01-2018 en exclusief BTW, MAUT en dieseltoeslag.
* Eventuele kosten voor boeking programma`s zoals TRANSPOREON zijn voor rekening opdrachtgever.
* De tarieven zijn van toepassing op de gehele Benelux exclusief de Waddeneilanden (tenzij anders vermeld).
* Tarieven zijn exclusief doorvoerkosten naar binnensteden en eilanden en extra kosten als gevolg van milieuzones.
* Tenzij anders is overeengekomen heeft elke overeenkomst met de opdrachtgever betrekking op transport volgens onze diensten met de daaraan verbonden doorlooptijden. Afwijkingen hierop
kunnen leiden tot hogere kosten.
* Tarieven zijn altijd per zending. Een zending heeft 1 laadadres en 1 losadres.
* De afgesproken looptijden zijn gebaseerd op normale 5-daagse werkweken, zonder rijverboden door de week en in het weekend.
* Bij weken waar door de week een nationale vrije dag geldt kan dit consequenties hebben ten aanzien van de doorlooptijden en kosten (dit ten aanzien van mogelijkheid aansluitend retour
kunnen laden en 200% CAO betaling bij nationale vrije dagen). Dit geldt zowel voor nationale als internationale vrije dagen. Bij inzet op een nationale vrije dag geldt conform onze CAO een
loonbetaling van 200% welke wordt doorbelast aan opdrachtgever.
* Bij kostenwijzigingen die buiten onze invloedssfeer liggen zoals maatregelen die (tussentijds) door de overheid ingevoerd worden (bijv. kilometerheffing) behouden wij ons het recht om deze kosten tussentijds door te berekenen.
* Loonclausule: de tarieven zijn gebaseerd op de huidige loonkosten. Bij elke loonstijging van 1% volgt een tariefsaanpassing van 0,45%.
* Prijzen zijn in Euro`s.
* Alle door Peters Transport afgegeven tarieven zijn onder voorbehoud van typ- en drukfouten.

Tijdszendingen (zowel laden als lossen)

* Op tijd € 80,00 toeslag
* Voor 10:00 € 60,00 toeslag
* Voor 12:00 € 45,00 toeslag

Tol / MAUT

* In de tarieven zijn eventuele tol / MAUT kosten niet meegenomen. Deze zullen worden doorberekend op basis van de dan geldende toltarieven.

Betalingsvoorwaarden

* Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden.
* Op alle transporten en/of diensten geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
* Overschrijding van de betalingstermijn kan leiden tot het in rekening brengen van rente en incassokosten.
* Al onze werkzaamheden zijn gebaseerd op een voldoende afgegeven kredietlimiet door onze kredietverzekering.
* Op alle rechtsbetrekkingen is het Nederlands recht van toepassing.

Maximaal gewicht

* Voor het nationaal vervoer geldt een maximum ladinggewicht van 30.000 kilogram (voertuig inclusief lading mag maximaal 50.000 kilogram zijn). Eventueel meer ladinggewicht is mogelijk
met inzet specifiek materieel, dit op aanvraag.
* Voor het internationale vervoer geldt een maximum ladinggewicht van 25.000 kilogram (voertuig inclusief lading mag maximaal 40.000 kilogram zijn, uitgezonderd in België waar maximaal 44.000 kilogram is toegestaan).
* Voor zwaarder materieel (bv. materieel uitgerust met kraan of meeneemheftruck) gelden afwijkende maximale ladinggewichten, informeer bij uw Customer Service.
* Onze voertuigen dienen zo beladen te worden dat er geen overbelasting van de trekas ontstaat en de lading als geheel goed is verdeeld over de trailer. Onze chauffeur is hierin leidend.
* Buitenprofiel zendingen in overleg met uw Customer Service aanspreekpunt / planning.

Omrekeningsfactoren

Tarieven worden bepaald op basis van onderstaande omrekeningsfactoren. Hierbij is altijd de hoogste uitkomst bepalend voor de tariefberekening.
* max.1850 kilogram – 1 laadmeter
* 1m3 – max. 330 kilogram – 0,2 laadmeter
* 1 europallet (120x80cm) – max. 750 kilogram – 0,4 laadmeter
* 1 blokpallet (120x100cm – max. 925 kilogram – 0,5 laadmeter
In geval van tarief per kilogram geldt dat het maximum van de voorgaande eenheid uit de staffel, het minimum is van de te berekenen eenheid.
Bij afwijkende maten wordt het aantal laadmeters berekend volgens (l x b) / 2,4 waarbij stuwverlies volledig voor rekening van opdrachtgever komt. Indien de goederen over de pallet uitsteken wordt er bij de laadmeterberekening uitgegaan van de afmeting van de goederen i.p.v. de pallet.

Acceptatie vervoersopdracht / bereikbaarheid

* Een vervoersopdracht wordt alleen geaccepteerd nadat de gegevens schriftelijk of elektronisch door ons zijn ontvangen.
* Aangeboden goederen dienen deugdelijk verpakt te zijn. Voor schade door ondeugdelijke verpakking blijft de opdrachtgever aansprakelijk.
* De aangeboden goederen dienen per te vervoeren eenheid gemerkt te zijn met tenminste de volgende informatie: afzender, bestemming (naam, adres, land, postcode en plaats) en uw
referentienummer.
* Alle laad- en losadressen dienen minimaal bereikbaar te zijn voor een vrachtwagen met de volgende afmetingen: (l x b x h: 18,75 x 2,60 x 4,00)

Afhalen opdracht

Uw goederen worden de volgende werkdag afgehaald indien:
* de verzendgegevens één dag vóór de afhaaldag vóór 14.30 uur aangemeld worden via fax/email.
* verzendgegevens compleet zijn aangeleverd; dit houdt in de vermelding van:
– naam, adres, postcode, plaats en land ontvanger;
– zelf lossen met meeneemheftruck (kooiaap) of kraan;
– aantal, eenheid en totaalgewicht van de zending;
– de goederen worden begeleid door een vrachtbrief, aangemaakt door opdrachtgever.
* eventuele spoedzendingen in overleg met onze planning.

Annulering opdracht

Uw opdracht kan kosteloos worden geannuleerd mits:
* door ons geen kosten zijn gemaakt;
* dit ruim van te voren is kenbaar gemaakt. (dus niet bij afzeggen op de geplande dag van laden).

Kosten annulering

* Wanneer uw opdracht reeds is vertaald in een planning, of wanneer er al fysieke activiteiten zijn opgestart zijn we helaas genoodzaakt de kosten aan de opdrachtgever door te berekenen. Dit
zullen de werkelijk gemaakte kosten zijn maar ten hoogste 80% van de opdrachtwaarde.

Levering

* Leveringen vinden plaats tussen 07.00 en 17.00 uur. Overige tijden in overleg met onze planning. Wilt u de zending voor een bepaald tijdstip gelost hebben, dan gelden daarvoor tijdstoeslagen.
In uw prijsopgave staan deze tarieven vermeld.
* Bij vrachten breder dan 3,00 kan het voorkomen dat er een ontheffing aangevraagd dient te worden. Dit in overleg over eventuele extra kosten (ontheffing + transportbegeleiding) die zullen
worden doorbelast.

Overschrijding laad- en lostijd

* Compleet vrachten: los -en laadtijden welke langer duren dan 1 uur worden na gecalculeerd à € 64,00 per uur.
* Deelladingen: zijn gebaseerd op 15 minuten voor de 1e pallet/laadmeter, daarna 5 minuten per pallet/laadmeter met maximaal 1 uur voor een compleet lading. Overschrijding wordt na
gecalculeerd op basis van € 64,00 per uur.
* Wachtkosten worden berekend á € 64,00 per uur.

Palletruil

* Exclusief palletruil tenzij anders overeengekomen. Tarieven en voorwaarden op aanvraag.

Overig

* Peters Transport heeft het recht om zelfstandige onderaannemers opdracht te geven tot het uitvoeren van (een deel van de) diensten.

Verzekering

* Goederen zijn tijdens internationaal transport verzekerd volgens CMR condities (maximale aansprakelijkheid vervoerder is SDR 8,33 of in geval van nationaal transport volgens AVCcondities
(maximale aansprakelijkheid vervoerder tot € 3,40 per kilo); voor eventuele gevolgschade zijn wij niet aansprakelijk. Wanneer uw producten deze waarde overstijgen dan dient u zelf een eigen transportverzekering af te sluiten.
* Eventuele schades, veroorzaakt door transport, moet bij ontvangst op de aftekenlijst op AVC/CMR worden vermeld en dient binnen 24 uur na ontvangst van de zending schriftelijk aan Peters Transport te zijn gemeld. Gevolgschade is te allen tijde uitgesloten.
* De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot het verrekenen van welke post dan ook met verschuldigde vrachtpenningen.